Представяне

„ДИВАЛ ГЕО ГОЛД” ЕООД е дружество, развиващо се в областта на комплексните геоложки проучвания, екология, мониторинг на подземни води, геотехнически експертизи, консултации и проектиране. Дейностите се ръководят от инж.Валентин Георгиев – лицензиран с Удостоверение №10950 от „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране”, секция „Минно дело и геология”. Поставените задачи се решават експедитивно, с висок професионализъм и при спазване на действащото законодателство на Република България.